SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Podjetja Blaž Vranešič s.p. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnika izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) podjetja ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja podjetja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna.

Vsa medsebojna korespondenca, sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Ustni dogovori ali ustno izrečeni pogoji niso veljavni.

Zaradi narave poslovanja, izdelkov in storitev, ki jih ponuja podjetje, so določeni pogoji poslovanja, prodaje in dobave prilagojeni posameznemu naročniku.

BREZPLAČNA PONUDBA

Na podlagi podatkov, ki jih naročnik preko spletne strani podjetja ali partnerskih strani podjetja, telefonskega ali osebnega kontakta posreduje, podjetje pripravi brezplačno ponudbo. Ponudba se v dogovoru z naročnikom predstavi na individualno dogovorjen način (telefonsko, PDF dokument po elektronski pošti, osebna predstavitev).

Vsaka ponudba ima pogoje prodaje prilagojene vsebini in dogovoru z naročnikom in so navedeni v vsebinskem delu ponudbe. V kolikor na ponudbi ni drugače navedeno se upoštevajo te splošni pogoji poslovanja kot temelj sklenitve posla.

Vse ponudbe pripravljene na zahtevo naročnika so zgolj informativne narave. Veljavnost vsebine in pogojev navedenih v ponudbi se smatrajo obvezujoče ob sklenitvi posla.

OSNOVE ZA IZRAČUN CEN

Podatki, ki so podlaga za izračun cen, naročilo in izdelavo izdelkov, se pridobijo na dva možna načina: navedba s strani naročnika ali zajem ob izvedbi meritve.

MERITEV PODJETJA

Meritve opravlja strokovna oseba pooblaščena s strani podjetja. Naročnik je na zahtevo podjetja oziroma pooblaščene osebe za izvedbo meritve, dolžan pokazati osebni dokument za preverbo pravilnosti podatkov navedenih v ponudbi ali pogodbi o sklenitvi posla.

Podjetje nosi odgovornost za dimenzijsko pravilnost izdelkov, le kadar naročnik sklene posel z vključeno meritvijo podjetja. Podjetje ne prevzema odgovornosti, kadar so dimenzije iz meritev uporabljene pri poslih, ki jih naročnik sklene s tretjimi osebami ali za druge gradbene posle. Enako velja za označbe in dogovore med podjetjem in naročnikom, ki so vrisani na objektu za potrebe montaže (“vagris”, označbe za obdelavo - manjšanje ali večanje vgradnih odprtin, …).

Ob izvedbi meritev se izdela pisni zapisnik. Zapisnik meritev je interni dokument podjetja in sestavni del sklenjenega posla. Zapisnik meritev lahko vsebuje dodatne dogovore za potrebe vgradnje, spremembe značilnosti izdelkov iz ponudbe oziroma vse spremembe sestavin potrebnih za sklenitev posla. V zapisnik meritev se določi podrobnosti storitev montaže, demontaže in zaključevanja.

Naročnik po končani meritvi zapisnik podpiše in je dolžan najkasneje v 24 urah sporočiti vse morebitne spremembe, ki lahko vplivajo na izdelovalne dimenzije izdelkov. Stroške nastale zaradi kasnejših sprememb ali sprememb, ki niso bile pisno sporočene podjetju, nosi naročnik.

Skrite ovire (vodovod, električne inštalacije, senčila, zunanje cevi, skriti profili, podkonstrukcije, sprememba v materialu, morebitne skrite poškodbe zgradbe, …) ter morebitna kasnejša gradbena dela, ki jih naročnik izvaja po izvedenih meritvah, je naročnik dolžan zapisati v zapisnik meritev, sicer nosi vse stroške povezane z morebitnimi vplivi na izdelovalne dimenzije ali značilnosti izdelkov, nepredvidena dodatna dela in stroške nastale zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti podjetja do naročnika. Režijske ure se obračunajo po veljavnem ceniku podjetja, morebitne ostale stroške pa se pripravi in obračuna po nastali situaciji.

Odpiranja, definirana slikovno in tekstovno v ponudbi, so vedno definirana pri pogledu iz notranje proti zunanji strani ne glede na to, za kateri produkt gre, če ni določeno drugače. V primeru, da konstrukcijske zahteve na objektu zahtevajo spremembe tehničnih detajlov izdelkov, bo naročnik pisno obveščen o spremembi in pozvan k pisni potrditvi spremembe naročila. Sprememba je veljavna s potrditvijo naročnika.

BREZPLAČNA MERITEV

Podjetje za naročnika opravi brezplačno meritev v primeru, ko poleg izdelkov posel vključuje tudi storitev vgradnje. 

V kolikor naročnik odstopi od sklenitve posla po že opravljeni naročeni storitvi meritve, si podjetje pridržuje pravico zaračunati strošek meritve 50,00 EUR + DDV ter stroške kilometrine po ceni 0,37 EUR/kilometer. 

NAROČNIKOVA MERITEV

V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah izdelkov na podlagi lastnih meritev, oziroma meritev tretje osebe po naročilu naročnika, je podjetje prosto odgovornosti za napake, ki izhajajo iz naročnikovih meritev. Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave izdelkov in ostalih stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika, v celoti bremenijo naročnika.

POGOJI ZA SKLENITEV POSLA

Osnova za sklenitev posla je končna izdelana ponudba. Podjetje pripravi:

 1. informativno ponudbo na osnovi podatkov iz prve korespondence,
 2. popravljeno ponudbo po svetovanju v salonu ali na terenu,
 3. končno ponudbo popravljeno po opravljeni meritvi.

Za primere, ko naročnik zaradi lastne volje zahteva od naročnika strokovno nesprejemljive izdelke ali storitve, nosi tudi vso odgovornost za posledice, ki jih taka zahteva nosi. Naročnik obdrži zakonske pravice in obveznosti iz Obligacijskega zakonika. Podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov. Garancijski rok se ne glede na prejšnji stavek nikoli  ne more zmanjšati pod zakonsko določenega.

Končna ponudba je veljavna in zavezujoča za podjetje v roku veljavnosti, ki je z datumom veljavnosti naveden na ponudbi. Z izdajo nove različice ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja ponudba.

Naročnik je dolžan pred sklenitvijo posla pregledati končno ponudbo (preveriti morebitne skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati pojasnitev. S sprejetjem končne ponudbe se smatra, da naročnik razume in potrjuje vse podrobnosti posla (osebne podatke, specifikacijo ponudbe, plačilne, garancijske in splošne pogoje poslovanja).

Nejasnosti naročnik ne more uveljavljati kasneje in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi posla in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

Ko se naročnik strinja s temi splošnimi pogoji in pogoji prodaje navedenimi v ponudbi, obstajaja osnovni izpolnjen pogoji za sklenitev posla.

Naročnik mora za veljavnost sklenitve posla podjetju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega bivališča,
 • naslov objekta vgradnje,
 • telefonsko številko.

Podjetje lahko od naročnika dodatno zahteva še:

 • EMŠO ali davčno številko.

SKLENITEV POSLA

Ko se naročnik strinja s temi splošnimi pogoji in pogoji prodaje navedenimi v ponudbi, obstajajo izpolnjeni pogoji za sklenitev posla.

Za veljavno sklenitev posla in začetek obveznosti se šteje:

 • z naročnikom usklajena ponudba in
 • plačilo najmanj 60% zneska ponudbe, ali
 • ureditev sredstev zavarovanja (bančna garancija), ali
 • pisna potrditev končne ponudbe, ali
 • pogoji po pisnem dogovoru.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko-tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. V tem primeru bo naročnik obveščen o spremembi in morebitno pozvan k pisni potrditvi spremembe naročila. Uveljavitev spremembe je pogojevana s potrditvijo naročnika.

Lastnost izdelkov, ki so prilagojeni individualnim zahtevam naročnika, onemogoča vračilo blaga brez pisnega soglasja podjetja. Naročnik ima pravico odpovedi posla, spremembe podatkov ali specifikacije ponudbe najkasneje 24 ur po izpolnitvi pogojev za sklenitev posla. Vse zahteve morajo biti podane pisno.

V kolikor je bila opravljena meritev s strani podjetja, se nastala obveznost obračuna po veljavnem ceniku podjetja, podjetje pa si pridržuje pravico obračunave administrativnih stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi posla s strani naročnika.

Od poslov, ki so bila poslana v proizvodnjo, je možno odstopiti zgolj v primeru, da podjetju preklic naročila odobri dobavitelj izdelkov. V nasprotnem primeru je mogoče odstopiti le od tistega dela posla, ki zajema zgolj storitev, blago in strošek dostave pa se naročniku zaračuna po veljavnih maloprodajnih cenah.

Podjetje lahko, na podlagi preučitve in lastne odločitve, naročniku vrne del kupnine za naročene izdelke iz odpovedanega posla s strani naročnika. Podjetje in naročnik se pisno dogovorita o količinah in znesku vrnjene kupnine.

CENE IN PLAČILO

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi, barve, mere, pozicije ali katerakoli druga značilnosti, ki so osnova za izračun cene.

Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.

OBRAČUN DDV

Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je obračunan in prikazan ločeno.

Splošna stopnja DDV je 22 %, za stanovanjsko gradnjo pa 9,5 % (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt naročnika - nezavezanca; naročnik mora te podatke posredovati podjetju).

Naročnik, ki uveljavlja znižano davčno stopnjo izjavlja sleče: »Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov, ki so del socialne politike, kar pomeni, da je moje stanovanje manjše od 120 m2 oziroma ima moja stanovanjska hiša manj uporabne površine kot 250 m2. Naročeno stavbno pohištvo bo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je obračunan po znižani davčni stopnji, ker bo vgradnjo opravilo podjetje (ZDDV Pravilnik o DDV – Ur. l. 89/98 – 25. člen, 10 točka, 45/99 – 18. člen, 59/99 – 1. točka).«

Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov (primeri: kuhinja, kopalnica, stranišče, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, hodnik in podobni bivalni prostori), brez tehničnih prostorov (primeri: stopnišče, shrambe, kleti, garaže, ipd) ter nedokončani prostori.

Osveščen naročnik, ki ni upravičen do znižane davčne stopnje mora o tem podjetje ustno opozoriti ob pripravi dokumentov za sklepanje posla, ali naknadno s pisno izjavo. Naročnik za katerega se to izve naknadno po poizvedbi, priznanju ali naknadnem obvestilu, v celoti nosi morebitne stroške in plačilo razlike DDV do splošne davčne stopnje.

PLAČILO PREDPLAČILA

Naročnik poravna dolžni znesek na transakcijski račun podjetja navedenega na dnu končne ponudbe ali gotovinsko v salonu podjetja. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje plačil, razen, če so zato izrecno pisno pooblaščeni s strani direktorja podjetja in razpolagajo z izpisanim obrazcem blagajniškega prejemka, ki je opremljen s podpisom pooblaščene osebe podjetja.

Skladno z zakonom (37. člen ZPPDFT-C) mora biti plačilo za posel, ki v znesku presega 5.000,00 evrov, delno ali v celoti plačano na transakcijski račun podjetja. Gotovinskega plačila za tak posel podjetje ne sme sprejeti.

Naročnik ima pravico do zavrnitve računa (fakture) v roku osmih (8) dni po njegovem prejemu. Zavrnitev računa se mora opraviti pisno. V nasprotnem primeru podjetje razume, da je naročnik račun (fakturo) v celoti sprejema in kasnejših zavrnitev ne more več upoštevati.

V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom. V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.

Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. V primeru, da podjetje naročniku blago odvzame, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po odvzemu blaga je podjetje upravičeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa je podjetju dolžan povrniti naročnik.

V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel naročnik od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, naročnik pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova.

VRAČILA PREDPLAČILA

V primerih, ko podjetje odstopi od pogodbe se vračila že plačane kupnine vrnejo na naročnikov transakcijski račun v celoti kot so bila vplačana.

Za gotovinska plačila, ki jih je naročnik poravnal na sedežu podjetja ali poslovnih enotah, se prav tako vrnejo na transakcijski račun naročnika. Podjetje bo naročnika pozvalo k predložitvi številke transakcijskega računa in podatkov banke, pri katerem je račun odprt.

V primerih, ko naročnik enostransko odstopi od pogodbe, si podjetje pridržuje pravico, da zadrži del vplačane kupnine za stroške nastale s sklenitvijo posla (primeri: strošek izvedene meritve na objektu naročnika, pripadajoča kilometrina, stroški nastalih računovodskih storitev, bančnih transakcij, kritja zavarovanj izhajajočih iz posla, kupljenih izdelkov ali storitev, ki jih ni mogoče vrniti ali uporabiti drugače, stroške zunanjih izvajalcev, opravljenih drugih storitev svetovanja naročniku ali podjetju, ipd.). Za višino zadržane kupnine in obračunanih storitev se naročniku izstavi račun (faktura).

PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji podjetja so:

 • 100 % predplačilo za sklenitev posla;
 • 70 % predplačilo za sklenitev posla, 30 % predplačilo najkasneje pred začetkom izvedbe vgradnje ali dobave;
 • 60 % predplačilo za sklenitev posla, 40 % predplačilo najkasneje pred začetkom izvedbe vgradnje ali dobave;
 • plačilo v roku petnajstih (15) dni po zaključku vgradnje ali dobave v primeru izročitve nepreklicne bančne garancije v višini celotne vrednosti kupnine;
 • določitev pogojev po dogovoru oziroma ločenem pogodbenem sporazumu.

Plačilni pogoji in roki plačila so navedeni tudi v ponudbi podjetja in so obojestransko obvezujoči. Blago je do plačila celotne kupnine last podjetja.

V primeru delnega predplačila je naročnik dolžan voditi lastno evidenco plačil in odprtih zneskov. Podjetje lahko naročnika opominja in poziva h plačilu ob dogovorjenih terminih z navedbami plačil in odprtih zneskov iz evidenc podjetja.

Naročnik, ki naroča izdelke skupaj s storitvijo vgradnje, se obvezuje poravnati celotno kupnino pred začetkom izvedbenih del. Podjetje si pridržuje pravico spremeniti datum vgradnje, tudi izven dogovorjenega dobavnega roka, v kolikor naročnik ne poravna celotne kupnine do dogovorjenega/pozvanega dneva.

DOBAVNI ROKI IN DOBAVA

Za naročene izdelke in storitve velja dobavni rok, za katerega se podjetje in naročnik dogovorita v individualni pogodbi. Roki se spreminjajo glede na sezono, zasedenost proizvodnje, zahtev naročnika in zmožnosti podjetja pri izvedbi storitev. Dobavni rok je napisan v obliki časovnega razpona.

Dobavni rok ni bistvena sestavina posla, razen kadar je to izrecno določeno v ponudbi, ali pismeno dogovorjeno pred sklenitvijo posla. Naročnik lahko podjetje naknadno (po sklenitvi posla) obvesti, da je dobavni rok bistvena sestavina posla, vendar določeni dobavni rok ne more biti krajši od roka navedenega na individualni ponudbi.

Dobavni rok začne teči ob izpolnitvi pogojev za sklenitev posla. Dobavni rok se lahko sorazmerno podaljša tudi v primeru nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji podjetja in so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti ter razlogov na strani naročnika. Dobavni rok se podaljša v primeru višje sile, razmer v industrijski panogi, pri dobaviteljih, izrednih vremenskih razmer, vladnih odredb in drugih odredb, ki skrbijo za zaščito prebivalstva.

V primeru, da je prišlo do zamude pri dobavi blaga oziroma montaži iz razlogov na strani podjetja se lahko naročnik in podjetje dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode nastale zaradi zamude, če ni drugače določeno s pisnim sporazumom.

Naročnik ni upravičen do znižanja cene ali kakršnekoli druge brezplačne bonitete s strani podjetja v primeru prekoračitve pisno dogovorjenega dobavnega roka, razen, če pisni sporazum med naročnikom in podjetjem določa drugače.

V primeru, ko naročnik naročenega blaga, v roku 30 dni od dneva obvestila o možnosti dobave ali vgradnje, ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko podjetje zaračuna stroške skladiščenja, hkrati pa naročnik prevzame odgovornost za napake ali poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zaščitnega materiala na izdelkih (zaščitne folije). 

Prevzem izdelkov s strani naročnika je možen po dogovoru oziroma vsaj en (1) dan po obvestilu o možnosti dobave.

Ne glede na dosedanje navedbe 4. člena lahko naročnik vedno uveljavlja svoje pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov torej tudi skladno s 25.a členom ZVPot.

IZVEDBA GRADBENIH DEL

Naročnik je pred začetkom izvedbenih del na objektu dolžan zagotoviti morebitno gradbeno dokumentacijo (priglasitev gradbenih del, gradbeno dovoljenje, …).

Naročnik je dolžan na objektu zagotoviti dostop do električne napeljave. V kolikor to ni mogoče zagotoviti, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca obvestiti najkasneje do dneva potrditve termina montaže.

Zaščito in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik gradbenih del. V kolikor ni drugače dogovorjeno velja, da zaščito tal neposredno pod vgradnimi odprtinami zagotovi podjetje oz. izvajalec del.

Naročnik ima dolžnost, da se pred začetkom montaže seznaniti z načrti in potekom gradbenih del, saj po vgradnji elementov to ne more biti predmet reklamacije. Tako so dodatno nastali stroški v celoti v breme naročnika.

DEMONTAŽA

Med izvajanjem storitve demontaže je mogoče, da pride do dodatnih del, ki niso bila predhodno predvidena med postopkom meritve, med pripravo končne ponudbe po meritvi, ali zaradi značilnosti objekta niso bila predhodno znana.

Pri izvedbi demontažnih del lahko ob odstranitvi obstoječih vgrajenih elementov stavbnega pohištva nastanejo poškodbe zidnih oblog, polic, roletnih škatel in ostalih gradbenih elementov neposredno ob vgrajenih elementih. Podjetje ne more zagotoviti pojavnost in obsega poškodb, tako so le-te neposredno breme naročnika, v kolikor se naročnik in podjetje ne dogovorita drugače.

MONTAŽA

Odprtine za vgradnjo izdelkov morajo biti izdelane po navodilih podjetja (v primeru novogradnje) in pripravljene za nemoteno montažo, razen, če je z naročnikom dogovorjeno drugače. 

Montaža se izvaja po montažni tehniki navedeni v zapisniku meritev oziroma končni ponudbi po meritvi. V kolikor ni drugače navedeno velja storitev montaže po klasični metodi (vijačenje s turbo vijaki in tesnenje s PU peno).

V kolikor naročnik ne izrazi natančnih detajlov montaže, sam nosi odgovornost v primeru, da pride do neskladnosti izvedenih del iz strani podjetja glede na preostala dela, ki še sledijo iz strani preostalih izvajalcev. Če ni drugače navedeno, bo podjetje montažo izvedlo po načelih in praksah iz stroke.

Kadar naročnik naroči tudi zaključna dela obdelave zidnih špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z mavčnimi ploščami ali izolacijo, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi, zaprtje z izolacijo in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja, vgradnje mrežice in beljenja – vse to so slikopleskarska dela).

ELEKTROINSTALACIJSKA DELA

Podjetje ni pooblaščeno za izvajanje elektro priklopov pogonov za rolete in zunanje žaluzije, priklope v domofone, priklope v pametne inštalacije, ipd. Električne priklope mora urediti naročnik sam ali s pooblaščenim izvajalcem električnih del. Naročnik in podjetje se lahko predhodno dogovorita, da podjetje zagotovi ustreznega pooblaščenega izvajalca elektro priklopov - to je predmet predhodnega dogovora ali ponudbe dodatnih del.

Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati. Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop za dostavni avtomobil, prostor, kjer se izdelki montirajo, prostor mora biti prazen, poskrbeti mora tudi za dovod električne energije 220 V in osnovno zaščito.

PREVZEM BLAGA

Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati izdelke oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na prevzemni zapisnik.

Naročnik s podpisom na zapisniku potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s končno ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena s standardi stroke. Tako naročnik potrjuje, da je podjetje v celoti izpolnilo svoje obveznosti, ki izhajajo iz končne ponudbe in s tem pridobi vse pravice, ki izhajajo iz tega.

V primeru, da naročnik odkloni podpis prevzema blaga oziroma ne izpolni te obveznosti v razumnem roku, lahko podjetje odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vseh nastalih stroškov.

Blago je do plačila celotne kupnine last podjetja. Naročnik je dolžan ravnati z blagom po načelih dobrega gospodarja.

Po končani montaži se naročnik strinja, da podjetje opravi fotografiranje in/ali video material vgrajenih elementov, izvedenega dela in/ali morebitne reklamacije in sicer tako znotraj kot zunaj objekta. Foto in video material se lahko uporabi za dokazovanje izvedenih storitev ter tudi za marketinške namene podjetja.

DODATNA DELA

Vsa dodatna dela, ki niso zajeta v končni ponudbi in niso navedena na delovnem nalogu, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zida, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odranje, odvoz, zaščita profilov, odstranitev zagozd ipd.) in jih je podjetje izvedlo, gredo v breme naročnika in se zaračunajo naknadno. V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pred pričetkom izvedbe dodatnih del pripravi naročniku, naročnik pa jo pisno potrdi. 

GARANCIJE IN JAMSTVA

Splošni garancijski pogoji po garancijskem listu podjetja:

- 10 let na okenske PVC profile (vremenska, UV obstojnost in statična trdnost elementov). Naročniku z dokazili o izvedenih rednih vzdrževalnih pregledih in čiščenjem se šteje celotno obdobje garancijske dobe. Ko naročnik ne more dokazati obsega vzdrževalnih pregledov (račun podjetja ali pooblaščenega izvajalca) se šteje za veljavnost garancije 5 let.

- 5 let na okenska tesnila (prožnost, vremenska obstojnost). Naročniku z dokazili o izvedenih rednih vzdrževalnih pregledih in čiščenjem se šteje celotno obdobje garancijske dobe. Ko naročnik ne more dokazati obsega vzdrževalnih pregledov (račun podjetja ali pooblaščenega izvajalca) se šteje za veljavnost garancije 1 leto.

- 5 let na okensko okovje (funkcionalnost, trdnost, vzdržljivost). Naročniku z dokazili o izvedenih rednih vzdrževalnih pregledih in čiščenjem se šteje celotno obdobje garancijske dobe. Ko naročnik ne more dokazati obsega vzdrževalnih pregledov (račun podjetja ali pooblaščenega izvajalca) se šteje za veljavnost garancije 1 leto.

- 5 let na steklo oken (kondenzacija med stekli).

- 1 leto na ostale izdelke, ki jih prodaja podjetje (lesena notranja vrata, lesena vhodna vrata, rolete, zunanje in notranje žaluzije, vse vrste okenskih polic).

Za izdelke, ki jih naročnik vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu. Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo blaga s strani naročnika ali tretje osebe v času veljavnosti garancije privede do nepreklicne izgube garancije.

Zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@vranesic.eu. Garancijskemu zahtevku mora predložiti garancijski list in račun. 

Popoln prejet zahtevek iz naslova garancije bo podjetje obdelalo v 15 dneh od prejema. Uveljavljanje garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Naročnik mora natančno opisati garancijsko napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se izpolni reklamacijski zapisnik.

Če ima blago napako, za katero podjetje odgovarja, jo je dolžno naročniku odpraviti v najkrajšem možnem roku, ter največ 90 dni od pisne zahteve po odpravi napake. Podjetje lahko po lastni izbiri naročniku prizna dobropis ali blago zamenja.

REKLAMACIJE

Zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova reklamacije, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@vranesic.eu. Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun. 

Naročnik mora natančno opisati reklamacijsko napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik. 

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Če ima blago napako, za katero podjetje odgovarja, jo je dolžno odpraviti v najkrajšem možnem roku.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Naročnik se ob sklenitvi posla zavezuje da bo podjetju posredoval točne podatke (ime, priimek, stalni naslov bivanja, davčno številko ali EMŠO v kolikor gre za fizično osebo, oziroma polni naziv podjetja, naslov, davčno ter matično številko v kolikor gre za pravno osebo) ter slednje po potrebi dokazal podjetju s predložitvijo osebnega dokumenta oziroma izpisa iz Poslovnega registra Slovenije.

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Naročnik se izrecno strinja, da si podjetje pridružuje pravico opraviti poizvedbe o naročnikovih osebnih podatkih in njegovem premičnem in nepremičnem premoženju. Poizvedba se opravi izključno za namene izvrševanja medsebojnih obveznosti pogodbe ali ugotovitev morebitne plačilne nesposobnosti naročnika.

NAMENI IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Naročnik dovoljuje, da podjetje obdeluje osebne podatke za izvedbe posla ali izvajanja pogodbe o poslovnem sodelovanju oz. za namene, ki so nujni za izvajanje posla. Podatki se lahko zbirajo, vnašajo, urejajo, shranjujejo, prilagajajo, spreminjajo, prikličejo, so na vpogled, uporabljajo in analizirajo vse v mejah te privolitve.

Naročnik dovoljuje, da podjetje posreduje dostavo osebnih podatkov zunanjem računovodstvu servisu zaradi knjiženja, izstavitve računa in drugih, z zakonom določenih opravil.

Naročnik dovoljuje, da podjetje posreduje dostavo osebnih podatkov zunanjim institucijam ali podjetjem npr. dostavnim službam, zavarovalnicam, bankam, izvajalcem storitev, če je to potrebno zaradi izvedbe obveznosti iz posla.

Naročnik je seznanjen, da svojo privolitev lahko kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Naročnik je seznanjen, da ima pravico od podjetja zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

Naročnik je seznanjen, da ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in nameni obdelave.

Naročnik je seznanjen, da se bodo osebni podatki hranili do poteka garancijske dobe oz. 10 let od prenehanja poslovnega odnosa oz. za daljši čas, če je tako določeno z zakonom.

Naročnik je seznanjen, da ga bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov podjetje takoj obvestilo o tem.

Naročnik je seznanjen, da se lahko pritoži podjetju, če meni, da osebni podatki niso ustrezno varovani.

OSTALA DOLOČILA

Naročnik od podjetja ni upravičen terjati nobenih nadomestil stroškov, ki bi mu nastali zaradi njegove prisotnosti na objektu na katerem se izvajajo dela tako v primeru montaže, kot v primeru dokončanja del, odprave reklamacij in vseh ostalih primerih, ko predstavniki podjetja izvajajo dela pri naročniku.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na samo blago.

Podjetje si pridržuje do sprememb in dopolnitev teh pogojev brez predhodnega obvestila naročnika.

REŠEVANJE SPOROV

Za primere sporov, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev poslovanja, se uporablja različica pogojev, ki jih predoči naročnik in so bili veljavni v času sklepanja posla. V kolikor naročnik ne želi ali ne more predočiti te verzije pogojev, se smatrajo veljavni trenutni javno objavljeni pogoji poslovanja.

Naročnik in podjetje bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo v sporu odločalo okrajno pristojno sodišče v Novem mestu.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji veljajo od 01.08.2011 do preklica. Zadnja posodobitev 30.08.2022.

Splošni pogoji se razlagajo ali tolmačijo v skladu s slovenskim pravom in pravom EU. Splošni pogoji so izobešeni in objavljeni na sedežu podjetja, prostorih poslovnih enot in na spletnem mestu https://www.okna-vranesic.si/pogoji.